ஏன்டாநீயே ஒரு வேல இல்லாதா தண்டம் இதுல நீ அவனுக்கு வேல வாங்கி தர போரையா || #SENTHIL

ஏன்டாநீயே ஒரு வேல இல்லாதா தண்டம் இதுல நீ அவனுக்கு வேல வாங்கி தர போரையா || #SENTHIL

SUPPORT US ON FACEBOOK:https://www.facebook.com/sirikkalamva…

Senthil (born 23 March 1951), is an actor from Tamil Nadu, India. He is notable for his comedian roles along with fellow actor Goundamani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *