யாரு என்ன சொன்னாலும் பரவலா எனக்கு சோறுதா முக்கியமுன்னு ஒருத்தன் சாப்பிட்ரான் பாரு || #SENTHIL

யாரு என்ன சொன்னாலும் பரவலா எனக்கு சோறுதா முக்கியமுன்னு ஒருத்தன் சாப்பிட்ரான் பாரு || #SENTHIL

SUPPORT US ON FACEBOOK:https://www.facebook.com/sirikkalamva…

Senthil (born 23 March 1951), is an actor from Tamil Nadu, India. He is notable for his comedian roles along with fellow actor Goundamani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *