காலங் காத்தால இப்படி ஒரு முட்டால் கிட்ட வந்து மாட்டிகிட்டோம் இப்பா எப்படி தபிக்குறது ||#SENTHIL

காலங் காத்தால இப்படி ஒரு முட்டால் கிட்ட வந்து மாட்டிகிட்டோம் இப்பா எப்படி தபிக்குறது ||#SENTHIL

SUPPORT US ON FACEBOOK:https://www.facebook.com/sirikkalamva…

Senthil (born 23 March 1951), is an actor from Tamil Nadu, India. He is notable for his comedian roles along with fellow actor Goundamani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *